14. Jun Svetski dan dobrovoljnih davaoca krvi

Ne čekaj nezgodu.

Preduzmi nešto.

Daj krv.

Daj sada.

Daj redovno.

 

Svakog 14. juna, na celom svetu se obeležava Svetski dan davalaca krvi. Ovaj događaj je prilika da se pažnja građana usmeri ka prema potrebama za krvlju i krvnim produktima ali predstavlja priliku da se zahvalimo davaocima krvi.

Krv je veoma važan resurs, kako za planirane intervencije tako i za hitna stanja. Pomaže pacijentima koji su životno ugroženi da žive duže i kvalitetnije i omogućuje kompleksne medicinske i hirurške procedure.  Krv je takođe ključna u situacijama kada se dogode vanredne situacije bilo koje vrste (prirodne katastrofe, saobraćajne nezgode, oružani konflikti itd.) i ima životnu ulogu kad je reč o problematičnim trudnoćama.

Transfuzija krvi pacijentima treba da omogući pristup bezbednoj krvi i krvnim produktima u dovoljnim količinama i predstavlja osnovu efikasnog sistema zdravstvene zaštite. Obezbeđivanje dovoljnih količina bezbedne krvi zahteva razvoj nacionalno koordinisane transfuziološke službe, za čiji rad preduslov predstavlja  dobrovoljno, neplaćeno i anonimno davanje krvi. Međutim, mnoge zemlje se i danas suočavaju sa nedovoljnim količinama krvi.

Ovogodišnja kampanja

Životi i zdravlje miliona ljudi su ugroženi vanrednim situacijama i katastrofama svake godine. Poslednjih deset godina, elementarne nepogode i tehničko tehnološki udesi izazvani ljudskim faktorom su prouzrokovali smrt milion ljudi, a više od 250 miliona ljudi trpi posledice. Elementarne nepogode poput zemljotresa, poplava i oluja stvaraju svest da je potrebno obezbediti hitno zdravstveno zbrinjavanje bez obzira što su možda u isto vreme i ustanove za pružanje zdravstvenih usluga pretrpele udar.

Udesi izazvani ljudskim faktorom poput saobraćajnih nezgoda i oružanih konflikata takođe generišu potrebu za zdravstvenim zbrinjavanjem na licu mesta  i na prvoj liniji fronta.

Transfuzija krvi je ključna komponenta u hitnom medicinskom zbrinjavanju. Vanredne situacije  povećavaju potrebu za transfuzijom krvi a otežavaju njenu distribuciju. Obezbeđivanje dovoljnih rezervi krvi i za hitna stanja zahteva dobro organizovanu zdravstvenu zaštitu koja se može obezbediti samo ako i celokupna zajednica u tome učestvuje i ukoliko su davaoci krvi  opredeljeni da redovno daju krv po principima dobrovoljnosti, besplatnosti  i anonimnosti.

  

Slogan: Preduzmi nešto. Daj krv. Daj sada. Daj redovno.

 Ovogodišnja kampanja je usmerena ka davanju krvi u vanrednim stanjima, zato se što tokom udesa i katastrofa svako zapita: “Šta ja mogu da uradim? Kako da pomognem?“ Zbog toga slogan kampanje u 2017. godini glasi: „Preduzmi nešto. Daj krv. Daj krv sada. Daj krv redovno“.

Kampanja podvlači važnost svakog pojedinca kao nekoga ko može pomoći drugome u vanrednim  situacijama tako što će pravovremeno, dobrovoljno, dati krv.  Kampanja je takođe usmerena i na podsećanje da je potrebno redovno davati krv  da bi se stalno obnavljale rezerve krvi da bi je bilo dovoljno uvek, i u elementarnim nepogodama i udesima izazvanim ljudskim faktorom.

Ciljevi ovogodišnje kampanje:

  • da podstakne sve građane da doprinesu jačanju otpornosti zajednice sprovodeći mere preventivne zaštite u svojoj sredini time što će dati krv,
  • da važni činioci zajednice i transfuziološke službe podignu kapacitete u pružanju odgovora na eventualno potrebne dodatne rezerve krvi tokom vanrednih stanja,
  • da promoviše uključivanje davalaštva krvi i transfuzije krvi u nacionalne planove i aktivnosti za pripremu i delovanje u nesrećama;
  • da proširi znanja šire javnosti o važnosti redovnog davanja krvi tokom godine da bi se održale dovoljne rezerve krvi i postigla samodovoljnost,
  • da se na svečani način zahvali pojedincima koji redovno daju krv i da se podstaknu mladi ljudi da postanu davaoci krvi,
  • da se podstakne međunarodna saradnja o širenju znanja o važnosti davanja krvi i ostvari međunarni konsensus o principima davalaštva krvi uz podizanje bezbednosti krvi i njenoj dostupnosti.

Crveni krst Bujanovac obelezava Svetski dan dobrovoljnih davaoca krvi tako što u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi iz Nisa,  organizovao akciju dobrovoljnog davanja krvi u periodu od 09:00 do 13:00 casova u prostorijama Crvenog krsta Bujanovac. Nakon akcije je organizovana svecana podela priznanja visestrukim davaocima krvi, kao i organizacijama i institucijama koji su svojim radom pomogli u motivaciji dobrovoljnih davaoca krvi