30.jul Međunarodni dan borbe protiv trgovine ljudima

Svetski dan borbe protiv trgovine lјudima obeležava se peti  put 30. jula ove godine, nakon što je ustanovlјen novembra 2013. u okviru rezolucije: „Pobolјšanje koordinacije napora protiv trgovine lјudima„, usvojene na 68. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a u kontekstu podizanja svesti o situaciji u kojoj se nalaze žrtve trgovine lјudima i u cilјu promocije njihovih prava (A/C.3/68/L.17/Rev.1.).

Razmere problema trgovine lјudima  i njegov uticaj na život i zdravlјe lјudi dovele  su do aktivnog uklјučivanja Crvenog krsta Srbije  u nastojanje da se spreči i olakša lјudska patnja a samo zajedničkom i sveobuhvatnom, kontinuiniranom aktivnošću svih institucija i društveno odgovornih organizacija može  se stati na put ovom ozbilјnom problemu.

Crveni krst Bujanovac je ovaj dan obeležio nizom aktivnosti. Na gradskom trgu u Bujanovcu su volonteri delili propagadni materijal sa osnovnim informacijama o problemu trgovine ljudima i načinom zaštite od upadanja u lanac trgovine ljudima.

U saradnji sa NVO Atina i lokalnom NVO, Organizacijom za razvoj i demokratiji Bujanovac, organizovana je edukativna radionica sa migrantkinjama iz Prihvatnog centra Bujanovac u prostorijama Crvenog krsta.

Crveni krst Bujanovac tradicionalno u saradnji sa lokalnim NVO koje se bave problemima trgovine ljudima obeležava ovaj dan. U okviru radionice žene će biti informisane o mogućnostima zaštite protiv trgovaca ljudima kao i načinima prijave istih.

Radionicu su vodili  volonteri/edukatori Crvenog krsta Bujanovac, Milica Zlatković i Bogdan Lazarević.