BORBA PROTIV TRGOVINE LJUDIMA

Crveni krst Srbije, zahvaljujući svom humanitarnom karakteru i široko rasprostranjenoj funkcionalnoj mreži organizacija Crvenog krsta u gradovima i opštinama realizuje aktivnosti Programa borbe protiv trgovine ljudima.

Opšti cilj: odgovor na potrebe identifikovanih i potencijalnih žrtava trgovine ljudima, smanjenje rizika od trgovine ljudima, ublažavanje ljudske patnje izazvane ovom pojavom i doprinos implementaciji Strategije Vlade Republike Srbije za borbu protiv trgovine ljudima.

Od početka sprovođenja Programa, 2005. godine do sada, informisano je više od 350.000 mladih o problemu trgovine ljudima. Opšti cilj Programa ostvaruje se kroz aktivan rad mreže od 250 aktivnih edukovanih volontera Crvenog krsta.

Opšti cilj Programa ostvaruje se:

  1. Jačanjem kapaciteta Crvenog krsta Srbije na svim nivoima za odgovor na postojanje problema trgovine ljudima i efikasno sprovođenje planiranih aktivnosti Programa.
  2. Povećanjem svesti javnosti o postojanju ovog problema, među decom, mladima i drugim socijalno ugroženim ciljnim grupama a posebno među izbeglicama i migrantima o zamkama tokom putovanja koje mogu voditi u trgovinu ljudima.
  3. Povećanjem svesti profesionalaca koji mogu doći u kontakt sa žrtvom trgovine ljudima (doktori, socijalni radnici, osoblje Crvenog krsta) o postojanju ovog problema i adekvatnim načinima reagovanja u situaciji kada posumnjaju da su u kontaktu sa žrtvom trgovine ljudima.
  4. Podrškom identifikovanim žrtvama trgovine ljudima.
  5. Razvojem partnerstava sa nacionalnim društvima Crvenog krsta i drugim međunarodnim organizacijama posvećenim borbi protiv ovog globalog problema i pospešenjem razvoja saradnje u zemlji sa značajnim partnerima u ovoj oblasti – Centrom za koordinaciju zaštite žrtava trgovine ljudima, Ministarstvom unutrašnjih poslova, Policijsko kriminalističkom akademijom, Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Ciljne grupe Programa su:

  • žrtve trgovine ljudima – identifikovane i u stanju socijalne potrebe;
  • potencijalne žrtve trgovine ljudima – marginalizovane i ranjive grupe poput omladinaca u školama, domovima za nezbrinutu decu, romskim naseljima, narodnim kuhinjama, kolektivnim centrima za izbegla i raseljena lica, migrante i azilante, omladine Crvenog krsta;
  • profesionalci i studenti koji u svom radu ili budućem radu mogu doći u kontakt sa žrtvama trgovine ljudima (doktori, medicinsko osoblje, predstavnici centara za socijalni rad, centara za prihvat azilanata i migranata, osoblje Crvenog krsta);
  • volonteri Crvenog krsta, vršnjački edukatori koji sprovode aktivnosti prevencije trgovine ljudima.