Svetski dan borbe protiv trgovine lјudima 30.jul

Svetski dan borbe protiv trgovine lјudima obeležava se šesti put 30. jula ove godine, nakon što je ustanovlјen novembra 2013. u okviru rezolucije: „Pobolјšanje koordinacije napora protiv trgovine lјudima“, usvojene na 68. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a u kontekstu podizanja svesti o situaciji u kojoj se nalaze žrtve trgovine lјudima i u cilјu promocije njihovih prava (A/C.3/68/L.17/Rev.1.).
Razmere problema trgovine lјudima i njegov uticaj na život i zdravlјe lјudi dovele su do aktivnog uklјučivanja Crvenog krsta Srbije u nastojanje da se spreči i olakša lјudska patnja a samo zajedničkom i sveobuhvatnom, kontinuiniranom aktivnošću svih institucija i društveno odgovornih organizacija može se stati na put ovom ozbilјnom problemu.
Crveni krst Bujanovac je sa svojim volonterima obeležio 30.jul Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima uličnom akcijom na gradskom trgu u Bujanovcu. Crveni krst Srbije / Red Cross of Serbia.