18. Oktobar Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

Evropska Komisija 2007. godine proglasila je 18. oktobar za Evropski dan borbe protiv trgovine lјudima. Od tada se širom Evrope organizuju aktivnosti koje imaju za cilј podizanje svesti javnosti o problemu i posledicama trgovine lјudima.

Iako su uloženi napori u rešavanju problema trgovine ljudima i dalje se u Republici Srbiji prepoznaju kontinuirano skoro sve forme trgovine ljudima (seksualna eksploatacija, radna eksploatacija, prinuda na prosjačenje, prinuda na vršenje krivičnih dela, prinudni brakovi sa elementima eksploatacije i dr.). Statistička analiza ukazuje na veliki udeo domaćih državljana žrtava trgovine ljudima kojima je trgovano u okviru granica Republike Srbije, porast broja dece žrtava trgovine ljudima, pojavu dualne ili višestruke eksploatacije žrtava kao i porast broja domaćih državljana žrtava trgovine ljudima u inostranstvu i to muškaraca žrtava radne eksploatacije u industriji građevine i žena žrtava eksploatacije u prostituciji.

Razmere problema trgovine lјudima  i njegov uticaj na život i zdravlјe lјudi dovele  su do aktivnog uklјučivanja Crvenog krsta Srbije  u nastojanje da se spreči i olakša lјudska patnja a samo zajedničkom i sveobuhvatnom, kontinuiniranom aktivnošću svih institucija i društveno odgovornih organizacija može  se stati na put ovom ozbilјnom problemu.

Aktivnosti koje Crveni krst Srbije sprovodi imaju veliki preventivni značaj jer su usmerene na decu i mlade, kao posebno ugrožene cilјne grupe, ali i na profesionalce koji, u svom radu, mogu doći u kontakt sa žrtvama trgovine lјudima.