ORGANIZACIJA I RAZVOJ

Na polju organizacije i razvoja Crveni krst Bujanovac je svoje aktivnosti usmerio na:

  • prisutnost Crvenog krsta u svim sredinama i obaveštavanje građana o svim aktivnostima naše organizacije,
  • stalnom stručnom osposobljavanju kadrova i zaposlenih radnika i vođenju kontinuirane kadrovske politike,
  • kadrovskom i materijalnom pripremanju za nove programe koje organizacija može dobiti,
  • obogaćivanju sadržaja rada i iznalaženju novih kojima će se obezbediti veća prisutnost organizacije u svim vidovima života i rada opštine,
  • poboljšanju uslova za rad Crvenog krsta i zaposlenih – tehnička opremljenost i rešavanje radnog prostora za nesmetano odvijanje procesa proizvodnje i svih ostalih aktivnosti u svim segmentima rada Crvenog ksta,
  • veće uključivanje u rad organizacije volontera i aktivista, kako dosadašnjih tako i obuka novih kadrova svih profesija spremnih da svoje mogućnosti i vreme posvete humanim zadacima Crvenog krsta,
  • razvoj komunikacija i komunikacionih tehnologija u cilju poboljšanja komunikacija opštinske organizacije sa Crvenim krstom Srbije,
  • finansiranje organizacije – prikupljanje sredstava i iznalaženje novih izvora finansiranja,
  • redovno održavanje sednica Skupštine, Odbora i Komisija koje rade u okviru Crvenog krsta Bujanovac.